31Ağustos-3 Eylül 2019 (Toplam:24 saat)

Avrupa Birliği’nin açacağı yeni programlardan hibe almak isteyen,

Kalkınma Ajanslarına proje yazmayı düşünen,

PCM eğitimi alarak yeni iş imkânlarından yararlanmayı tasarlayan

Gençlere ve Profesyonellere yönelik :

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE PROJE YAZMA EĞİTİMİAMACI:

Katılımcıların, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, KOSGEB vb. Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ile, açılan programlara proje teklifleri hazırlaması ve AB Hibe Programları konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak.

Ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından en yüksek oranda yararlanabilmek.

EĞİTİMİN HEDEF GRUBU:

Ulusal ve uluslararası proje finansman imkanlarından faydalanmak, mevcut faaliyetlerine küresel boyut kazandırmak, kurumsal olarak bu süreçlere dahil olmak ve Kalkınma Ajanslarına yönelik AB formatında proje teklifi hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlar (STK’lar, kamu kuruluşları, şirketler vd.) bu eğitime katılabilir. 

 1. Başta AB Fonları olmak üzere tüm hibe mekanizmaları vasıtasıyla projelerini finanse etmek isteyen ve proje geliştirme metodolojisini öğrenmek isteyen kişiler ile kamu kurumu temsilcileri ile özel sektör temsilcileri,

 2. Dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, birlikler, sivil toplum kuruluşları, vb. kuruluşların temsilcileri,

 3. Kariyerini Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) alanında sür

  PROGRAMIN SÜRESİ :

  31Ağustos-3 Eylül 2019

  Toplam:24 saat

  PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

  1. GÜN GENEL BİLGİLENDİRME

  1. AB ve AB-Türkiye İlişkileri

  a. Avrupa Birliğinin kuruluş amaçları

  b. Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş süreci

  c. Adaylık statüsünün getirdikleri

  2. AB Mali Yardımları ve Türkiye’de Uygulanışı

  a. Birliğin tüm üye ülkelere uyguladığı mali yardımlar

  b. Aday ülkelerin hibe programlardan yararlanma ölçüt ve koşulları

  3. AB Hibe Programları ve Örnekler

  a. Hibe programlarının yıllara göre değişimi

  b. Şimdiye kadar Avrupa Birliğinin mali katkıları ile hayata geçen projeler

  c. Ülkemiz kamuoyunda yankı bulmuş Avrupa Birliği destekli projeler

  4. Proje Tanıtımı ve Yönetimi

  a. Tanımlama

  i. Proje nedir?

  ii. Proje yönetimi nedir?

  iii. Proje döngüsü nedir?

  b. Tasarım

  c. Formülasyon/Değerlendirme

  ç. Öneri, hazırlanması, onaylanma, finansman

  d. Uygulama, izleme, değerlendirme

  5. Mevcut Durum Analizi

  a. Sorun analiz

  b. Paydaşlar analizi

  c. Hedefler ve strateji analizi

  6. Örnek Olay İncelemeleri Durum analizini kuvvetlendirecek örnekler, istatistikler, bilimsel veriler

  2. GÜN AB HİBE PROGRAMLARI FORMATI

  1. Mantıksal Çerçeve Matrisi

  a. Projenin yapısının tanımlanması

  b. Projenin iç yapısının kontrol edilmesi

  c. Projenin yol haritasının çıkartılması

  2. Proje Uygulama Aşamaları, İzleme, Değerlendirme Metotları

  a. Faaliyet planlaması

  b. Kaynakların planlaması

  c. Proje ölçme değerlendirme teknikleri

  3. İzleme, Risk Yönetimi, Bütçe Faaliyet Uygunluğu

  a. İzleme göstergeleri, proje çıktıları, proje etkileri ve projeye tepkiler

  b. Risk analizi, iç ve dış önlenebilir riskler, önlenemez riskler

  c. Proje ve faaliyet uygunluğunun denetimi

  3. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

  1. Örnek Proje Uygulamaları

  a. Tasarım kalitesi yüksek olan projelerin irdelenmesi

  b. Unsurları eksik, yapısı kuralına uygun olarak oluşturulmamış, sürdürülebilirliği olmayan projelerin incelenmesi

  2. Proje Sonu Değerlendirme Metotları

  a. Teknik değerlendirme

  b. Mali değerlendirme

  c. Nihaî değerlendirme

  4. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM  3. Proje Başvuru Dokümanlarının Hazırlanması Doküman ve eklerin doğru ve eksiksiz hazırlanması

  5. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

  1. Atölye Çalışması

  2. Proje Hazırlama Uygulaması

  3. Grup Çalışması

  4. Çalışmaların Değerlendirilmesi

  6. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

  1. Atölye Çalışması

  2. Proje Hazırlama Uygulaması

  3. Grup Çalışması

  7. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

  Çalışmaların Değerlendirilmesi

  Teorik (yazılı) ve uygulamalı sınav .

  Sınav sonucunda başarılı olanlara MEB Onaylı “Katılım Belgesi” verilir.

  UYGULAMA VE DESTEKLEYİCİ BELGELER

  • Hibe Programları için Özel Proje Hazırlama Teknikleri

  • Daha önce hibe almış projelerin sunumları

  • Uygulamalı Mantıksal Çerçeve Dokümanının Hazırlanması

  • Uygulamalı Faaliyet Planı Hazırlanması

  • Uygulamalı Bütçe Tablosunun Hazırlanması

  • Hibe Başvuru Formunun Doldurulması Değerlendirme

  • ERASMUS PLUS  Tanıtımı ve Eğitimi

  • Europass -  Eurodesk - ECAS Sistemi - PIC Numarası Alma

  • Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı ( EVS ) 

  • Europass &Eurodesk Tanıtım

  • KA1-KA2-KA3 detaylı anlatım

  • KA1-KA2-KA3 örnek proje inceleme

  • Ecas’a Turna’ya kayıt ve pic numarası alma işlemleri

  • Erasmus Plus kendi projeni yazma Grup çalışması

  • Uygulamalı grup çalışmalarının Sunumları

  • Sunum değerlendirmesi

  • Uygulamalı Bütçe Hazırlanması 

  • Kabul edilmiş projelerin sunumu  dürmek isteyenler.

EĞİTİM SONUNDA:

Eğitim süresi boyunca teorik bilgilerin yanı sıra grup çalışmaları (ATÖLYE) ile katılımcılar proje hazırlama mantığını pratik olarak da öğreneceklerdir.

Eğitim sonunda katılımcılar formatlarına uygun şekilde proje hazırlayabilecek ve sunacak duruma geleceklerdir.Bu Program ile kursiyerlerin;

1. Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları

2. Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş/lar, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri

3. Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları

4. Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları

5. Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

6. Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları

7. Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

8. Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri

9. Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları

10. Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilmeleri

11. Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları

12. AB-Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri mümkün olacaktır.PROGRAMIN SÜRESİ :

31Ağustos-3 Eylül 2019

Toplam:24 saat

PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

1. GÜN GENEL BİLGİLENDİRME

1. AB ve AB-Türkiye İlişkileri

a. Avrupa Birliğinin kuruluş amaçları

b. Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş süreci

c. Adaylık statüsünün getirdikleri

2. AB Mali Yardımları ve Türkiye’de Uygulanışı

a. Birliğin tüm üye ülkelere uyguladığı mali yardımlar

b. Aday ülkelerin hibe programlardan yararlanma ölçüt ve koşulları

3. AB Hibe Programları ve Örnekler

a. Hibe programlarının yıllara göre değişimi

b. Şimdiye kadar Avrupa Birliğinin mali katkıları ile hayata geçen projeler

c. Ülkemiz kamuoyunda yankı bulmuş Avrupa Birliği destekli projeler

4. Proje Tanıtımı ve Yönetimi

a. Tanımlama

i. Proje nedir?

ii. Proje yönetimi nedir?

iii. Proje döngüsü nedir?

b. Tasarım

c. Formülasyon/Değerlendirme

ç. Öneri, hazırlanması, onaylanma, finansman

d. Uygulama, izleme, değerlendirme

5. Mevcut Durum Analizi

a. Sorun analiz

b. Paydaşlar analizi

c. Hedefler ve strateji analizi

6. Örnek Olay İncelemeleri Durum analizini kuvvetlendirecek örnekler, istatistikler, bilimsel veriler

2. GÜN AB HİBE PROGRAMLARI FORMATI

1. Mantıksal Çerçeve Matrisi

a. Projenin yapısının tanımlanması

b. Projenin iç yapısının kontrol edilmesi

c. Projenin yol haritasının çıkartılması

2. Proje Uygulama Aşamaları, İzleme, Değerlendirme Metotları

a. Faaliyet planlaması

b. Kaynakların planlaması

c. Proje ölçme değerlendirme teknikleri

3. İzleme, Risk Yönetimi, Bütçe Faaliyet Uygunluğu

a. İzleme göstergeleri, proje çıktıları, proje etkileri ve projeye tepkiler

b. Risk analizi, iç ve dış önlenebilir riskler, önlenemez riskler

c. Proje ve faaliyet uygunluğunun denetimi

3. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

1. Örnek Proje Uygulamaları

a. Tasarım kalitesi yüksek olan projelerin irdelenmesi

b. Unsurları eksik, yapısı kuralına uygun olarak oluşturulmamış, sürdürülebilirliği olmayan projelerin incelenmesi

2. Proje Sonu Değerlendirme Metotları

a. Teknik değerlendirme

b. Mali değerlendirme

c. Nihaî değerlendirme

4. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM3. Proje Başvuru Dokümanlarının Hazırlanması Doküman ve eklerin doğru ve eksiksiz hazırlanması

5. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

1. Atölye Çalışması

2. Proje Hazırlama Uygulaması

3. Grup Çalışması

4. Çalışmaların Değerlendirilmesi

6. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

1. Atölye Çalışması

2. Proje Hazırlama Uygulaması

3. Grup Çalışması

7. GÜN UYGULAMALI EĞİTİM

Çalışmaların Değerlendirilmesi

Teorik (yazılı) ve uygulamalı sınav .

Sınav sonucunda başarılı olanlara MEB Onaylı “Katılım Belgesi” verilir.

UYGULAMA VE DESTEKLEYİCİ BELGELER

 • Hibe Programları için Özel Proje Hazırlama Teknikleri

 • Daha önce hibe almış projelerin sunumları

 • Uygulamalı Mantıksal Çerçeve Dokümanının Hazırlanması

 • Uygulamalı Faaliyet Planı Hazırlanması

 • Uygulamalı Bütçe Tablosunun Hazırlanması

 • Hibe Başvuru Formunun Doldurulması Değerlendirme

 • ERASMUS PLUS  Tanıtımı ve Eğitimi

 • Europass -  Eurodesk - ECAS Sistemi - PIC Numarası Alma

 • Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı ( EVS ) 

 • Europass &Eurodesk Tanıtım

 • KA1-KA2-KA3 detaylı anlatım

 • KA1-KA2-KA3 örnek proje inceleme

 • Ecas’a Turna’ya kayıt ve pic numarası alma işlemleri

 • Erasmus Plus kendi projeni yazma Grup çalışması

 • Uygulamalı grup çalışmalarının Sunumları

 • Sunum değerlendirmesi

 • Uygulamalı Bütçe Hazırlanması 

 • Kabul edilmiş projelerin sunumu